O nama

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine vrši poslove realizacije procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija BiH; pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja, kao i pri uspostavljanju informacionih sistema iz oblasti upravljanja ljudskim resursima u institucijama BiH; osigurava obuku i razvoj državne službe; te obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Agencijom rukovodi direktor Agencije, kojeg imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Rukovodilac Agencije nalazi se na mjestu sekretara sa posebnim zadatkom, a bira se i imenuje u skladu sa članom 34. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Agencija ima status pravnog lica i sjedište joj je u Sarajevu.

Više o Agenciji za državnu službu možete saznati putem službene web stranice.