Šta radi ovaj sistem

Jedan od osnovnih mandata Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine je pružanje i upravljanje aktivnostima obuke državnih službenika u institucijama BiH. U cilju osiguranja efektivnijeg i efikasnijeg upravljanja aktivnostima obuke, Agencija je pokrenula projekat razvoja i implementacije informacionog sistema za upravljanje procesom obuke (TMS – Trening menadžment sistem), kao korisnički-orijentisanog web-portala za obuku, namijenjenog državnim službenicima svih institucija na državnom nivou.

Svrha informacionog sistema, po korisničkim ulogama, je:

1. Trening administratori, zaposlenici Agencije za državnu službu BiH iz Sektora za obuku i informacione tehnologije, sistem će koristiti za sljedeće osnovne aktivnosti:

 • Vođenje evidencija o katalogu obuka, sesijama obuka i polaznicima obuka;

 • Zakazivanje i upravljanje sesijama obuke, što podrazumijeva i objavu oglasa obuke putem web-portala; obrada i upravljanje prijavama državnih službenika na konkretne sesije obuke;

 • Objava rasporeda obuka državnih službenika;

 • Vođenje evidencija o prisustvu na obuci, uspješnosti završetka obuke i otkazivanjima prijava; vođenje evidencija o kreditima obuka, satima obuke i rezultatima eventualnog završnog ispita;

 • Praćenje izvještaja o evaluaciji obuke od strane polaznika, generisanje zbirnog izvještaja po obuci;

 • Vođenje evidencije o trenerima i trening-organizacijama, mogućnost praćenja ocjena trenera i trening-organizacija na osnovu evaluacija polaznika obuke;

 • Štampanje različitih predefinisanih izvještaja na nivou polaznika obuke, obuke, institucije ili svih institucija BiH, u odabranim vremenskim periodima;

 • Štampanje certifikata o završenoj obuci;

 • Pridruživanje dokumenata obukama i sesijama obuke; i

 • Automatsko i ručno generisano slanje obavještenja i podsjetnika polaznicima obuke putem e-maila.

2. Registrovani korisnici, državni službenici zaposleni u institucijama BiH, sistem će koristiti za sljedeće osnovne aktivnosti:

 • Samostalno registrovanje u sistem uz administraciju trening-administratora;

 • Upravljanje svojim profilom koji će sadržavati službene podatke potrebne za funkciju obuke državnih službenika;

 • Pregled rasporeda dostupnih kurseva i online prijava na njih;

 • Pregled statusa prijave na svaku pojedinačnu obuku i transkript svih završenih obuka u željenom vremenskom periodu;

 • Podnošenje zahtjeva za kreditiranje eksternih obuka;

 • Popunjavanje online evaluacijskog obrasca za svaku pohađanu obuku, odnosno ankete u slučaju provođenja analize potreba za obukom.

3. Anonimni korisnici, osobe sa pristupom internetu i adresom TMS sistema, sistem će koristiti za sljedeće osnovne aktivnosti:

 • Pregled javno dostupnih podataka o obukama, uključujući: pregled objavljenih obuka, pregled statističkih podataka o obukama i pregled novosti i obavještenja;

 • Registracija korisnika.