Proaktivna transparentnost u javnoj upravi (WEBINAR)

Objavljeno: 06.11.2020
Prijave moguće ostaviti u periodu: 06.11.2020 - 24.11.2020
Datum održavanja: 26.11.2020 - 27.11.2020
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Sponzor: GIZ


Webinar podrazumijeva interaktivan, multimedijalan i inovativan transfer znanja i upotrebljivih informacija putem interneta. Savremen način edukacije omogućava uštedu vremena i novca, te mogućnost prisustva edukaciji sa bilo koje lokacije u svijetu. Obuka će se izvoditi putem Adobe Connect-a.

Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će od kontakt osobe za obuku dobiti korisničke informacije i upustva za pristup webinaru.

Webinar će se realizovati 26. i 27. novembra 2020. godine u terminu od 10:00 do 11:30 sati.

Podrška provedbi ove obuke pružena je u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH kao dio podrške reformi javne uprave u BiH.
Program jačanja javnih institucija provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke savezne vlade u saradnji s Vladom Ujedinjenog Kraljevstva.


SADRŽAJ WEBINARA

  • Uvod u koncept otvorene vlasti
  • Transparentnost kao načelo javne uprave i u zakonskoj regulativi
  • Društvene i tehnološke potrebe za proaktivnim pristupom transparentnosti organa uprave
  • Proaktivna transparentnost u zakonima i praksi zemalja regije i Evrope – praktični primjeri
  • Proaktivna transparentnost kao dio reforme javne uprave u BiH – SO za RJU
  • Proaktivna transparentnost u praksi komunikacijskih poslova u javnoj upravi: standardi proaktivne transparentnosti i proces izrade standarda u BiH
  • Minimalno jedna vježba
  • Provedba standarda proaktivne transparentnosti u praksi – unapređenje proaktivne objave putem službenih web-stranica – izazovi i rješenja iz prakse
  • Smjernice za provedbu standarda proaktivne transparentnosti
  • Predstavljanje online alata za samoprocjenu ispunjenosti standarda


CILJ WEBINARA

Unapređenje znanja o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi.


OČEKIVANI ISHODI

Učesnici upoznati sa promjenama u javnoj upravi koje su produkt reforme javne uprave te kako realizirati obaveze koje institucije imaju po zaključku Vijeća ministara iz decembra 2018. godine.

 
CILJNA GRUPA:  
Svi državni službenici


BROJ KREDITA: 2

 

PREDAVAČICE:

Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću, Ured koordinatora za reformu javne uprave i Slavica Škoro, stručna savjetnica za odnose s javnošću, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Proaktivna transparentnost u institucijama BiH 26.11.2020 10:00 27.11.2020 11:30 Vedrana Faladžić


Predavač


Vedrana Faladžić0/70Naslov