Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Izrada Godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (webinar)

Objavljeno: 06.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 06.04.2021 - 24.04.2021
Datum održavanja: 28.04.2021 - 29.04.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme

Prijave će biti otvorene do 24.4.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 28. i 29. aprila/travnja 2021. godine u terminu 10:00-11:30h.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

 • Pravni okvir za godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje u institucijama na nivou Vijeća ministara BiH
 • Veza između godišnjeg i srednjoročnog plana
 • Definisanje rokova, nosioca odgovornosti i izvora sredstava u godišnjem planu
 • Pregled planiranih zakona i drugih propisa u godišnjem planu
 • Pregled godišnjih rezultata i aktivnosti u godišnjem planu
 • Međunarodni ugovori u godišnjem planu
 • Operativne, logističke i administrativne aktivnosti u godišnjem planu
 • Pregled razvojnih, investicionih i drugih projekata u godišnjem planu
 • Vrste i sadržaj tipičnog izvještaja o radu
 • Godišnji izvještaj o radu
 • Doprinos godišnjih rezultata i aktivnosti realizaciji strateških i operativnih ciljeva u godišnjem izvještaju o radu
 • Status realizacije aktivnosti i razlozi za neizvršenje u godišnjem izvještaju o radu
 • Pregled izrade planiranih zakona i podzakonskih propisa u godišnjem izvještaju o radu


CILJEVI WEBINARA:

 • biti u stanju uočiti i identificirati korake u procesu godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja na osnovu novog pravnog okvira za godišnje planiranje i izvještavanje na nivou Vijeća ministara BiH, te na bazi dobre, uporedne, prakse;
 • znati kako započeti i koordinirati proces godišnjeg planiranja, uključujući i praćenje i izvještavanje;
 • biti u stanju prosuditi kvalitet planova i dati sugestije za njihovo poboljšanje;
 • biti u stanju dalje educirati i usmjeravati osoblje u svojim institucijama vezano za proces godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja.


OČEKIVANI ISHODI:

 • Bolje razumijevanje potreba i metoda za izradu godišnjih planova rada, njihovo praćenje i izvještavanje o realizaciji.
 • Sposobnost formulisanja ciljeva, rezultata i mjera učinka pomoću opće prihvaćenih alata i metoda, kao i zvaničnih procedura, te efikasnije raditi na pitanjima kontrole kvaliteta.
 • Analitičke sposobnosti za identifikaciju slabosti u procesu planiranja, implementacije planova, praćenja i izvještavanja i načina njihovog unapređenja.
 • Unaprijeđeno poznavanje i upotreba koncepta strateškog razmišljanja.

 

CILJNA GRUPA:

Koordinatori za strateško planiranje u ministarstvima i institucijama Vijeća ministara BiH


BROJ KREDITA: 2

 

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Izrada Godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine 28.04.2021 10:00 28.04.2021 11:30 Safet Mušić
29.04.2021 10:00 29.04.2021 11:30 Safet Mušić


Predavač


Safet Mušić

Safet Mušić je pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine od osnivanja, a posljednje 3 godine je na službi kao oficir u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine u činu brigadira. Obavljao je poslove u sigurnosnom sektoru, te se bavio zadacima na planiranju rada. Uporedo sa vojnom edukacijom i obukom (u NATO centrima za obuku), završavao je i civilno obrazovanje, te je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, nakon čega je završio dva master studija (Fakultet islamskih nauka i Pravni fakultet), te doktorirao na Pravnom fakultetu.

Zadnjih 10 godina intenzivnije se bavi i naučno-istraživačkim radom na polju društvenih tema, te je angažovan i kao predavač od strane domaćih i međunarodnih institucija na konferencijama i seminarima. Objavio je više od 30 naučno-istraživačkih radova.

 
31/60Naslov