Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava

Objavljeno: 18.09.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 18.09.2023 - 26.09.2023
Datum održavanja: 29.09.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

Upoznavanje sa obavezom države BiH, kao članice Vijeća Evrope, da poštuje zahtjeve Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa tako i presuda Evropskog suda za ljudska prava;

Pravni okvir izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava;

Analiza konkretnih presuda protiv BiH i mjera potrebnih za njihovo provođenje;

Upoznavanje sa ulogom i nadzornim mehanizmima Komiteta ministara Vijeća Evrope u procesu izvršenja presuda Evropskog suda;

Praktičan rad – akcioni plan /akcioni izvještaj u postupku izvršenja presude.


CILJEVI OBUKE:

Sticanje vještina za:

Prepoznavanje zahtjeva za otklanjanje povreda ljudskih prava (pojedinačnim državnim organima i/ili sudovima) povodom presuda Evropskog suda za ljudska prava i donošenja konkretnih zaključaka o mjerama koje će trebati poduzeti i rokovima za njihovo poduzimanje radi otklanjanja utvrđenih povreda prava u okviru nadležnosti određene državne institucije;

Praćenje i izvršavanje konkretnih mjera po presudama Evropskog suda sve do potpune implementacije i izvještavanje o poduzetim mjerama putem nadležnog agenta.

 

OČEKIVANI ISHODI:

Sticanje saznanja o obavezama koje nameću konačne presude Evropskog suda za ljudska prava i otklanjanje utvrđenih povreda ljudskih prava u vezi sa konkretnim ustavnim i zakonskim nadležnostima pojedinog državnog organa.

 

CILJNA GRUPA: Svi državni službenici

 

BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava 29.09.2023 10:00 29.09.2023 15:30 Sandra Malešić


Predavač


Sandra Malešić

Sandra Malešić je magistrica pravnih nauka. Zaposlena je na poziciji pomoćnik zastupnika/agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Posjeduje višegodišnje pravno iskustvo u oblasti evropskih integracija, međunarodne pravne pomoći, međunarodnih trgovinskih odnosa. Pohađala je brojne obuke, seminare, kurseve, konferencije iz oblasti zaštite ljudskih prava, izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, međunarodnog javnog prava, evropskih integracija, državne uprave i diplomatije.
0/20Naslov