Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava

Objavljeno: 18.09.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 18.09.2023 - 18.09.2023
Datum održavanja: 18.09.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

Upoznavanje sa obavezom države BiH, kao članice Vijeća Evrope, da poštuje zahtjeve Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pa tako i presuda Evropskog suda za ljudska prava;

Pravni okvir izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava;

Analiza konkretnih presuda protiv BiH i mjera potrebnih za njihovo provođenje;

Upoznavanje sa ulogom i nadzornim mehanizmima Komiteta ministara Vijeća Evrope u procesu izvršenja presuda Evropskog suda;

Praktičan rad – akcioni plan /akcioni izvještaj u postupku izvršenja presude.


CILJEVI OBUKE:

Sticanje vještina za:

Prepoznavanje zahtjeva za otklanjanje povreda ljudskih prava (pojedinačnim državnim organima i/ili sudovima) povodom presuda Evropskog suda za ljudska prava i donošenja konkretnih zaključaka o mjerama koje će trebati poduzeti i rokovima za njihovo poduzimanje radi otklanjanja utvrđenih povreda prava u okviru nadležnosti određene državne institucije;

Praćenje i izvršavanje konkretnih mjera po presudama Evropskog suda sve do potpune implementacije i izvještavanje o poduzetim mjerama putem nadležnog agenta.

 

OČEKIVANI ISHODI:

Sticanje saznanja o obavezama koje nameću konačne presude Evropskog suda za ljudska prava i otklanjanje utvrđenih povreda ljudskih prava u vezi sa konkretnim ustavnim i zakonskim nadležnostima pojedinog državnog organa.

 

CILJNA GRUPA: Svi državni službenici

 

BROJ KREDITA: 30/20Naslov