Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u

Objavljeno: 18.09.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 18.09.2023 - 26.09.2023
Datum održavanja: 27.09.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

Odluka o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJI/RIP IBiH

o   Uvod

o   Priprema PJI/RIP IBiH

o Prijelazne i završne odredbe

Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama (PIMIS)

Identifikacija, prijava i praćenje projekata

o   Planiranje i kandidovanje investicionih projekata/programa

o   Sadržaj IP obrasca

o   Praćenje, izvještavanje i vrednovanje

Unos projekata/programa u PIMIS

o   Unos i ažuriranje podataka o  projektima/programima

o   Najčešće greške

 

CILJ OBUKE:

-              Bolje razumijevanje koncepta i metodologije prijave projekata.

-              Usavršavanje definisanja i pripreme projekata, kroz praktične primjere.

-              Objasniti rad s aplikacijom PIMIS.

 

OČEKIVANI ISHODI:

-              Polaznici upoznati s Odlukom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJI/RIP IBiH;

-              Savladani koraci prijave projekata;

-              Bolje razumijevanje elemenata i principa projektnih prijedloga;

-              Prepoznate greške u dosadašnjem radu;

-              Bolje razumijevanje mogućnosti PIMIS-a.

 

CILJNA GRUPA: Državni službenici koji rade na poslovima pripreme projekata i unosa u PIMIS.

 

BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u 27.09.2023 10:00 27.09.2023 15:30 Željka Boljanović


Predavač


Željka Boljanović
.0/20Naslov